Tòrr Spòrs!

An t-seachdain sa chaidh thòisich Ruby agus Miloh còmhla rinn. Tha an àireamh de dhuine a’ fàs bho triur gu coignear a-nis!

An-diugh, thòisich sinn air an cuspair “Uisge”. Tha sinn ag òl uisge aig àm snac, tha sinn a’ cluich ri uisge a-muigh agus tha sinn a’ cleachdadh uisge airson glanadh ar làmhan! Bidh sinn a’ smaointinn mu dheidhinn uisge anns an diofar àitichean m.e amar-snàmh, lochan, bhon an tap mar sin air adhart… Agus cuideachd, cò tha a’ fuireach san t-uisge?

Rinn sinn builleagan an-diugh le siabainn agus uisge agus bha sinn a’ feuchainn dè na diofar innealan a’ dèanamh builleagan ceart.

Last week Ruby and Miloh started with us. The number of children has risen from three to five now!

Today we started the topic “Water”. We drink water at snack time, we play with water outside and we use water to clean our hands! We will think about water in different places e.g swimming pool, lochs, from the tap etc. An also, who lives in the water?

We made bubbles today using soap and water and we were trying different tools to see what would make good bubbles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s