Seisean Spòrsail! / Gàidhlig fun session!

Seisean Spòrsail!

Tha greiseag air a bhith ann ‘on a bha beagan spòrs againn còmhla! Cò ris a’ chòrdadh òrain, ealain agus torr eile?  Uill carson nach tig sibh dhan t-Seisean Spòrsail againn Disathairne seo tighinn eadar 14:00-15:30?  Bidh sinn cuideachd a’ reic ciùird agus rudan àlainn eile ann!

Talla Eaglais Naomh Anndra, 11 Sràid Choinnich, Inbhir Nis.

Tiodhlac de £2 gach pàiste aig an doras.

Chì sinn air Disathairne sibh!

Gàidhlig fun session!

Who would like some songs, art and much more?  Well, why don’t you join us at our Gàidhlig Fun Session for under 5s this Saturday coming from 14:00-15:30?  We will also be selling some lovely crafts and other wonderful items there!

Inverness Cathedral Hall, 11 Kenneth Street, Inverness.

Entry will be by a £2 donation per child at the door.

We will see you there on Saturday!

You do not need to be able to speak Gàidhlig to come along!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s