Beathaichean!

Tha “Beathaichean” an cuspair againn an-dràsta agus tha sinn uabhasach trang leis! Dh’ionnsaich sinn òrain mar “Guth nam Beathaichean”, “Cat Cat Tunnag”, “Bò anns a’Chidsin” agus “Ruith ars’ an Rabaid”. Leugh sinn “A Shutha Chòir” an t-sheachdainn sa chaidh agus rinn sinn fhìn Su anns an Sgoil-Àraich!

An t-seachdainn seo, tha sinn a’leughadh “Bheat an Su” air Twinkl. Tha uidh aig na clann anns an leabhar seo agus tha a h-uile duine a’tuigsinn na làithean na seachdainn a-nis!

Cuideachd, Tha na clann a’dèanamh snàc iad fhèin agus rinn iad “placemats” cho snog!

“Animals” is our topuc of interest at the moment and we are so busy with it! We’ve learned songs such as “Guth nam Beathaichean”, “Cat Cat Tunnag”, “Bò anns a’Chidsin” and “Ruith ars’ an Rabaid”. (You can find most of these songs on https://www.gaidhlig-nan-og.scot/en/animals/) We have read ” A Shutha Chòir” last week and we made our own zoo in Sgoil-Àraich!

This week, we are reading “Bheat an Su” on Twinkl. The children have shown great interest in this book and they are all understanding the days of the week in Gaelic now!

Also, all the children have the opportunity to organise snack themselves and have made such lovely placemats!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s