Seall na Rud’ a Rinn Sinn!

Tha sinn toilichte ri fhaicinn clas aig Mr Kelly a-rithist! Bha iad a’cuideachadh anns a’ ghàrradh agus rinn iad “Fashion Show” dhuinn cuideachd! Tòrr Spòrs!

Seall an den againn a rinn sinn anns a’choille! Chunnaic sinn Sionnach beag cuideachd! Chluich sinn ceòl anns a’choille agus bha sinn a dannsa!  

Bha Liza an seo cuideachd anns an talla agus rinn i ceòl còmhla rinn, bha sinn anns a’bhata agus bha I a’cluich am bocsa dhuinn!

We are happy to see Mr Kelly’s class again! They were helping us in the garden and they did a Fashion Show or us! Loads of fun!

Also, look at our den that we made in the forrest! We saw a wee fox too! We played music in the forrest and danced.

Liza was here in the hall to do music with us, we were in the boat and she was playing her accordion for us!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s