Seachdainn Trang!

Bha sinn suas aig a’ choille còmhla ri clas 1 Mgr Macleòid agus Ionaid Cùraim-chloinne. An uair sin, choisich sinn sìos dhan an Day Care Centre agus chunnaic sinn na alpacathan. Bha an latha sin dìreach sgoinneil! An ath-latha chuir sinn fàilte gu Daniel! Bha sinn aig a’ choille a-rithist agus bha sinn a-muigh airson cluich eadar na frasan! Mu dheireadh, bha clas aig Mgr Kelly an seo agus rinn iad na “show and tells” aca. Shuidh sinn cho snog agus bha sinn cho math air èistechd! Chluich sinn còmhla airson treiseag mus do dh’fhalbh sinn gu co-thional.  Faic na dealbhan a thog sinn…

Busy week!

We were up at the woods with Mr Macleod’s P1 class and the GlenUrquhart Childcare Centre. Afterwards we walked down to the Day Care Centre and we saw the alpacas! That day was just great! The next day we welcome Daniel! We went to the woods again and played outside between the showers! Finally, Mr Kelly’s class were here and they did their Show and Tells. We sat so nice and we were all great at listening! We played together for a while before we left for school assembly. Look at the pictures we took…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s