Iùbailidh!

An t-seachdainn seo, bha sinn trang a’ smaointinn mu dheidhinn am Bànrigh. Tha an cuspair “Teaghlach” againn an dràsata agus chòimhead sinn air croabh an teaghlaich aice. Dh’ionnsaich sinn faclan mar “Màthair” “Athair”, “Bràthair” agus “Piuthar”. Rinn sinn plana airson pàrtaidh beag a’ ghabhail aig deireadh na sheachdainn cuideachd. Rinn sinn crùin sinn fhìn, rinn sinn flagaichean agus rinn sinn liosta den biadh a bhios sinn ag ithe. Tòrr spòrs!

Cuideachd, leugh sinn “Goldilocks agus na Trì Mathain”. Tha sinn a’ dol a chumail an leabhar seo airson an ath-sheachdainn agus bidh sinn a’ cleachdadh an taigh againn anns a’ choille airson dealbh-chluich a dheanamh.

Tha “Teaghlach” an topic againn agus tha sinn ag iarraidh craobh le dealbhan a-staigh sa chlas. Ma tha sibh ag iarraidh, am faod sinn dealbhan den teaghlaich agaibh fhaighinn?

Jubilee!

This week, we have been busy thinking about the Queen. Our topic is “Family” just now and we have looked at her family tree. We’ve learned words such as “Mother”, “Father”, “Brother” and “Sister”. We made a plan for a small party to have at the end of the week. We made our own crowns, we made flags and we made a list of what food we would eat. Good Fun!

Also, we read “Goldilocks and the Three Bears”. We are going to keep this book for next week and we will use our house that we built in the woods to act out the story as one of the children suggested. Family is our topic we would like to make a tree with everyone’s family pictures in the class. If you would like, may we receive family pictures you may have to create this display?

We hope you all have a lovely long weekend! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s