Goldilocks agus na Trì Mathain

An t-seachdainn seo, leugh sinn an leabhar seo a-rithist agus bha sinn trang! Rinn Clas 7 dràma còmhla rinn, rinn sinn taighean airson mathain le breigichean stickle agus rinn sinn masgan! As dèidh an stòraidh thuirt cuidigean dè mu dheidhinn an den againne a chleachdadh às a’ choille? Rinn sinn sin! Leugh sinn an leabhar anns a’ choille agus chluich sinn mun cuairt an taigh againn. Mu dheireadh, dh’fheuch sinn brochan a dh’ithe! Chuir sinn sìlidh ann os chionn ‘s toil na mathain sìlidh cuideachd! Bha ùidh aig a h-uile duine seo anns an leabhar “Goldilocks agus na Trì Mathain”.

This week, we read this book again and we were busy! P7 did some drama with us, we made houses out of stickle bricks for the bears and we made masks! After the story someone said what about using our den in the woods? So that’s what we did! We read the story in the woods and we played around our own house. Finally, we tried porridge to eat! We added honey because bears like honey too! Everyone was interested in this book “Goldilocks and the Three Bears”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s