Home

 • Chaidh sinn suas air a’chreag!

  Tha Faireachdainn an cuspair againn an-dràsta agus bha sinn toilichte ri chluinntinn gu bheil a h-uile duine a’ faireachdainn toilichte air mullach na creige! Cuideachd, bha nigheanan bho clas Mr Kelly a-staigh a leughadh dhuinn.

  We went up to the rock! Our topic is Faireachdainn (feelings) and we were happy to hear that everyone was “toilichte” (happy) when they had walked to the top! Also, some of the girls from Mr Kelly’s read to us.

 • Picnic!

  Tapadh leibh airson a tighinn!!

 • Goldilocks agus na Trì Mathain

  An t-seachdainn seo, leugh sinn an leabhar seo a-rithist agus bha sinn trang! Rinn Clas 7 dràma còmhla rinn, rinn sinn taighean airson mathain le breigichean stickle agus rinn sinn masgan! As dèidh an stòraidh thuirt cuidigean dè mu dheidhinn an den againne a chleachdadh às a’ choille? Rinn sinn sin! Leugh sinn an leabhar anns a’ choille agus chluich sinn mun cuairt an taigh againn. Mu dheireadh, dh’fheuch sinn brochan a dh’ithe! Chuir sinn sìlidh ann os chionn ‘s toil na mathain sìlidh cuideachd! Bha ùidh aig a h-uile duine seo anns an leabhar “Goldilocks agus na Trì Mathain”.

  This week, we read this book again and we were busy! P7 did some drama with us, we made houses out of stickle bricks for the bears and we made masks! After the story someone said what about using our den in the woods? So that’s what we did! We read the story in the woods and we played around our own house. Finally, we tried porridge to eat! We added honey because bears like honey too! Everyone was interested in this book “Goldilocks and the Three Bears”.

 • Artsplay Music

  Hi Parents and Carers

  “How to have musical fun with your child” – session for parents and carers of 0-4 year olds.

  Please join us for and informal session, information and discussion on how to sing songs, move, play instruments and make music at home with your baby and/or young child. 

  By request from parents, this session will be held online (via Zoom) from 8pm this Monday night, 13th June. (Possibly while your child sleeps, but please join in even if your little one is on your lap.)

  Here is what the session will include.

   Monday 13th June from 8-9pm

  Why sharing music is great for your child and you.

  How you don’t have to have a great voice to sing, and you don’t need to play an instrument.

  How to:

  play home made instruments 

  sing songs  

  move to music with your child, 

  use music in every day activities at home.

  Share your great musical ideas with other parents and carers.

  Here is the link for you to join the meeting. 

  Just click on the link below to join.

  https://us02web.zoom.us/j/83962884935

  Join any time from 7.30pm to make sure it’s all working for you.

  This session is free. 

  It may be recorded for training purposes.

  If you have any questions please email  monica@artsplay.org.uk 

  So, set your alarm for just before 7.50pm on Monday,  and we’ll look forward to seeing you to share some musical ideas for you and your child.

  Best wishes / le gach deagh dhùrachd,

  The Artsplay Highland Team

 • Iùbailidh!

  An t-seachdainn seo, bha sinn trang a’ smaointinn mu dheidhinn am Bànrigh. Tha an cuspair “Teaghlach” againn an dràsata agus chòimhead sinn air croabh an teaghlaich aice. Dh’ionnsaich sinn faclan mar “Màthair” “Athair”, “Bràthair” agus “Piuthar”. Rinn sinn plana airson pàrtaidh beag a’ ghabhail aig deireadh na sheachdainn cuideachd. Rinn sinn crùin sinn fhìn, rinn sinn flagaichean agus rinn sinn liosta den biadh a bhios sinn ag ithe. Tòrr spòrs!

  Cuideachd, leugh sinn “Goldilocks agus na Trì Mathain”. Tha sinn a’ dol a chumail an leabhar seo airson an ath-sheachdainn agus bidh sinn a’ cleachdadh an taigh againn anns a’ choille airson dealbh-chluich a dheanamh.

  Tha “Teaghlach” an topic againn agus tha sinn ag iarraidh craobh le dealbhan a-staigh sa chlas. Ma tha sibh ag iarraidh, am faod sinn dealbhan den teaghlaich agaibh fhaighinn?

  Jubilee!

  This week, we have been busy thinking about the Queen. Our topic is “Family” just now and we have looked at her family tree. We’ve learned words such as “Mother”, “Father”, “Brother” and “Sister”. We made a plan for a small party to have at the end of the week. We made our own crowns, we made flags and we made a list of what food we would eat. Good Fun!

  Also, we read “Goldilocks and the Three Bears”. We are going to keep this book for next week and we will use our house that we built in the woods to act out the story as one of the children suggested. Family is our topic we would like to make a tree with everyone’s family pictures in the class. If you would like, may we receive family pictures you may have to create this display?

  We hope you all have a lovely long weekend! 🙂

 • Seachdainn Trang!

  Bha sinn suas aig a’ choille còmhla ri clas 1 Mgr Macleòid agus Ionaid Cùraim-chloinne. An uair sin, choisich sinn sìos dhan an Day Care Centre agus chunnaic sinn na alpacathan. Bha an latha sin dìreach sgoinneil! An ath-latha chuir sinn fàilte gu Daniel! Bha sinn aig a’ choille a-rithist agus bha sinn a-muigh airson cluich eadar na frasan! Mu dheireadh, bha clas aig Mgr Kelly an seo agus rinn iad na “show and tells” aca. Shuidh sinn cho snog agus bha sinn cho math air èistechd! Chluich sinn còmhla airson treiseag mus do dh’fhalbh sinn gu co-thional.  Faic na dealbhan a thog sinn…

  Busy week!

  We were up at the woods with Mr Macleod’s P1 class and the GlenUrquhart Childcare Centre. Afterwards we walked down to the Day Care Centre and we saw the alpacas! That day was just great! The next day we welcome Daniel! We went to the woods again and played outside between the showers! Finally, Mr Kelly’s class were here and they did their Show and Tells. We sat so nice and we were all great at listening! We played together for a while before we left for school assembly. Look at the pictures we took…

 • Chaidh Sinn Air Chuairt! — 2021/22 Glenurquhart Primary News

  We went on a walk!

  Chaidh Sinn Air Chuairt! — 2021/22 Glenurquhart Primary News
 • Seall na Rud’ a Rinn Sinn!

  Tha sinn toilichte ri fhaicinn clas aig Mr Kelly a-rithist! Bha iad a’cuideachadh anns a’ ghàrradh agus rinn iad “Fashion Show” dhuinn cuideachd! Tòrr Spòrs!

  Seall an den againn a rinn sinn anns a’choille! Chunnaic sinn Sionnach beag cuideachd! Chluich sinn ceòl anns a’choille agus bha sinn a dannsa!  

  Bha Liza an seo cuideachd anns an talla agus rinn i ceòl còmhla rinn, bha sinn anns a’bhata agus bha I a’cluich am bocsa dhuinn!

  We are happy to see Mr Kelly’s class again! They were helping us in the garden and they did a Fashion Show or us! Loads of fun!

  Also, look at our den that we made in the forrest! We saw a wee fox too! We played music in the forrest and danced.

  Liza was here in the hall to do music with us, we were in the boat and she was playing her accordion for us!

 • Beathaichean!

  Tha “Beathaichean” an cuspair againn an-dràsta agus tha sinn uabhasach trang leis! Dh’ionnsaich sinn òrain mar “Guth nam Beathaichean”, “Cat Cat Tunnag”, “Bò anns a’Chidsin” agus “Ruith ars’ an Rabaid”. Leugh sinn “A Shutha Chòir” an t-sheachdainn sa chaidh agus rinn sinn fhìn Su anns an Sgoil-Àraich!

  An t-seachdainn seo, tha sinn a’leughadh “Bheat an Su” air Twinkl. Tha uidh aig na clann anns an leabhar seo agus tha a h-uile duine a’tuigsinn na làithean na seachdainn a-nis!

  Cuideachd, Tha na clann a’dèanamh snàc iad fhèin agus rinn iad “placemats” cho snog!

  “Animals” is our topuc of interest at the moment and we are so busy with it! We’ve learned songs such as “Guth nam Beathaichean”, “Cat Cat Tunnag”, “Bò anns a’Chidsin” and “Ruith ars’ an Rabaid”. (You can find most of these songs on https://www.gaidhlig-nan-og.scot/en/animals/) We have read ” A Shutha Chòir” last week and we made our own zoo in Sgoil-Àraich!

  This week, we are reading “Bheat an Su” on Twinkl. The children have shown great interest in this book and they are all understanding the days of the week in Gaelic now!

  Also, all the children have the opportunity to organise snack themselves and have made such lovely placemats!

 • Seisean Spòrsail! / Gàidhlig fun session!

  Seisean Spòrsail!

  Tha greiseag air a bhith ann ‘on a bha beagan spòrs againn còmhla! Cò ris a’ chòrdadh òrain, ealain agus torr eile?  Uill carson nach tig sibh dhan t-Seisean Spòrsail againn Disathairne seo tighinn eadar 14:00-15:30?  Bidh sinn cuideachd a’ reic ciùird agus rudan àlainn eile ann!

  Talla Eaglais Naomh Anndra, 11 Sràid Choinnich, Inbhir Nis.

  Tiodhlac de £2 gach pàiste aig an doras.

  Chì sinn air Disathairne sibh!

  Gàidhlig fun session!

  Who would like some songs, art and much more?  Well, why don’t you join us at our Gàidhlig Fun Session for under 5s this Saturday coming from 14:00-15:30?  We will also be selling some lovely crafts and other wonderful items there!

  Inverness Cathedral Hall, 11 Kenneth Street, Inverness.

  Entry will be by a £2 donation per child at the door.

  We will see you there on Saturday!

  You do not need to be able to speak Gàidhlig to come along!